THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá Thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022
06/01/2022 | 09:14  | cms-view-count: 2609

UBND tỉnh vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022.

Mục đích của Kế hoạch nhằm rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, quy định hành chính nhằm phát hiện các thủ tục hành chính, quy định không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về thực hiện thủ tục hành chính, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức cá nhân; Cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, người dân và tổ chức trong việc tuân thủ thủ tục hành chính, quy định hành chính.

Theo đó, để kế hoạch triển khai đạt kết quả tốt, nội dung của kế hoạch này phân làm 04 giai đoạn chính, trong đó có thời gian cụ thể cho từng giai đoạn. Xem chi tiết.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cần rà soát, đánh giá phải bảo đảm chính xác toàn diện, đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn theo kế hoạch; phải phân tích rõ các mặt hạn chế, tồn tại của từng thủ tục hành chính để đưa ra sản phẩm rà soát, đánh giá là các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính cụ thể thiết thực và đáp ứng mục tiêu đề ra.

Kết quả rà soát phải được lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan để đảm bảo tính khách quan, huy động được sự đóng góp trí tuệ của lực lượng cán bộ, công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Huy Hoàng