THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (đợt 1) năm 2021
10/01/2022 | 09:27  | cms-view-count: 1095

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (đợt 1) năm 2021.

Theo đó, các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (đợt 1) năm 2021 được công bố, cụ thể như sau:

- Tổng số dự án: 05 dự án tại các huyện: Đắk R'lấp, Đắk Mil, Cư Jút; với  tổng diện tích: 270,9 ha.

Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ

UBND tỉnh giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan:

- Tổ chức công bố các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên cổng thông tin điện tử của đơn vị để các tổ chức, cá nhân được biết;

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai đối với các vị trí nêu trên theo quy định.

Đồng thời UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện: Đắk R'lấp, Đắk Mil, Cư Jút:

- Tổ chức công bố các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn cho các tổ chức, cá nhân được biết.

- Tăng cường công tác quản lý về đất đai, xây dựng tại các khu vực nêu trên để đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định.

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp và đề xuất các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trên địa bàn để tham mưu UBND tỉnh tổ chức công bố công khai theo quy định.

Huy Hoàng