THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
10/01/2022 | 10:27  | cms-view-count: 1006

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 74/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND,  ngày 15 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh Đắk Nông về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, để triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ lãi xuất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện như sau:

Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức, triển khai thực chính sách hỗ trợ lãi suất trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu chính sách không hiệu quả, nguồn ngân sách địa phương không đáp ứng được hoặc trùng với các chính sách mới của Trung ương quy định chủ động tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định hiện hành (thay thế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ). Đồng thời, nếu có phát sinh vướng mắc khó khăn, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho các đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông. Định kỳ 06 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất về UBND tỉnh (thông qua Ban Dân tộc tỉnh) để tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức phù hợp.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trố trí kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng dẫn, tạo điều kiện cho các đối tượng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh vay vốn phục vụ sản xuất, kinh  doanh theo quy định tại Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND tỉnh Đắk Nông và các quy định khác của pháp luật; phối  hợp  với các Sở, ngành và UBND các cấp có liên quan thực hiện chính sách này.

Huy Hoàng