THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
11/01/2022 | 07:27  | cms-view-count: 1572

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định ủy quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khắc gắn liền với đất

Theo đó, Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại khoản 1 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Thời gian ủy quyền: Từ ngày 04/01/2022 đến ngày 31/12/2024, trong thời gian ủy quyền nếu Trung ương thay đổi chính sách liên quan thì văn bản ủy quyền này hết hiệu lực thi hành.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/01/2022.

Xem chi tiết tại đây

H.M