THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khẩn trương nâng cao chỉ số Chính quyền số năm 2022 và những năm tiếp theo
11/01/2022 | 03:56  | cms-view-count: 1778

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh ứng dung công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng Chính quyền điện tử, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai và minh bạch, từng bước nâng cấp kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin từ cấp tỉnh đến cấp xã, cụ thể: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice) đã được xây dựng, triển khai cho tất cả các cấp chính quyền địa phương song song với đó đã kết nối, liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản, điều hành của tỉnh với Trục liên thông văn bản của Trung ương; thực hiện việc gửi nhận văn bản điện tử và chữ ký số để số hóa các dữ liệu. Cổng dịch vụ công của tỉnh đã được đầu tư xây dựng gắn với ứng dụng tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Xây dựng Cổng thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Triển khai hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh trật tự...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai xây dựng Chính quyền số, chuyển đổi số của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn như: hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, nhiều thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin đầu tư xây dựng, trang bị từ lâu, cấu hình thấp, xuống cấp; nguy cơ mất an toàn thông tin còn ở mức cao; tỷ lệ số hóa dữ liệu chưa cao, cơ sở dữ liệu dùng chung còn hạn chế; một số phần mềm dung chung chưa hòan thiện. Tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 3, 4 còn thấp. Nguồn lực đầu tư cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, công nghệ số còn khó khăn; trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Để khắc phục được tình trạng trên và thực hiện tốt Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2016 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử, giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025; quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021 - 2025; UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc xử lý văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành từ ngày 15/01/2022 bảo đảm 100% văn bản được gửi, nhận bằng văn bản điện tử và ký số theo đúng quy định (trừ các văn bản mật theo quy định).

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 bằng các hình thức phù hợp; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, trong đó tích hợp trên 60% lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Triển khai đồng bộ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 50%, 40%, 35% và đến năm 2025 hoàn thành 100% việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Đẩy mạnh việc chứng thực và sử dụng bản sao điện tử từ bản chính; chấn chỉnh kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và ký số của người sử dụng lao động, của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đảm bảo trong năm 2022, người dân, doanh nghiệp tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, cụ thể: đối với cấp tỉnh trên 805 tổng số hồ sơ phát sinh dịch vụ công mức độ 4, trên 40% tổng số hồ sơ phát sinh dịch vụ công mức độ 3; cấp huyện trên 60% tổng số hồ sơ phát dinh dịch vụ công mức độ 4, trên 30 tổng số hồ sơ phát sinh dịch vụ công mức độ 3; cấp xã trên 40% tổng hồ sơ phát sinh dịch vụ công mức độ 4, trên 20% tổng số hồ sơ phát sinh dịch vụ công mức độ 3. Đạt 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ của cơ quan nhà nước; tiếp tục nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Rà soát trang thiết bị nhất là máy vi tính làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình và có kế hoạch trang bị, thay thế (đối với máu vi tính cấu hình thấp hay hư hỏng) đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức có máy vi tính làm việc, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) trước ngày 15/3/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2022.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Viễn thông Đắk Nông và các cơ quan, đơn vị kết nối và chia sẻ các hệ thống tin chuyên ngành do các Bộ, ngành triển khai tại địa phương (đăng ký kinh doanh, cơ sở dữ liệu về dân cư, bảo hiểm, đăng ký phương tiện,...) với Cổng dịch vụ công của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2022. Khẩn trương hoàn thành nâng cấp Hệ thống thông tin kinh tế - xã hội tỉnh thành Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đã được UBND tỉnh chỉ đạo, để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh.

Tạo lập chuyên mục Chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tuyên tuyền các cơ chế, chính sách và thông tin liên quan đến hoạt động chuyển đổi số của quốc gia và tỉnh Đắk Nông.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành; đặc biệt là thực hiện ký số trên văn bản điện tử, lưu trữ số, báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ.

4. Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn; bảo đảm đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

5. Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện và kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyển giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo kế hoạch; hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phối hợp các cơ quan, đơn vị tích hợp thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ.

6. Sở Tư pháp kiểm tra, đôn đốc UBND cấp huyện, UBND cấp xã về công tác chứng thực điện tử và sử dụng bản sao điện tử từ bản chính, báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ.

7. Giao Báo Đắk Nông, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh: Mở chuyên mục Chuyển đổi số và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số, Chính quyền số ít nhất 02 kỳ/tháng.

H.M