THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022
11/01/2022 | 04:00  | cms-view-count: 1983

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19; Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022, cụ thể như sau:

1. Mục đích

- Đảm bảo chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thông qua đó tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng hệ thống văn bản pháp luật; tạo điều kiện cho doanh nghiệp đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng pháp luật; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật, giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả tăng cường năng lực cạnh tranh lành mạnh.

2. Yêu cầu

- Công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Các hoạt động phải thực hiện đúng yêu cầu, kịp thời và có hiệuquả.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý có hiệu quả và phù hợp với Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025.

Kế hoạch gồm các nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật; Duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp; Tổ chức tọa đàm/đối thoại và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;. Tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật;. Triển khai chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

H.M