THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tiếp tục thực hiện “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025
11/01/2022 | 04:05  | cms-view-count: 2389

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Khóa XI "Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025.

Theo đó, để bảo đảm mọi người dân có quyền và được tiếp cận hệ thống an sinh xã hội; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là gia đình người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, gắn với thực hiện chính sách ưu đãi người có công và an sinh xã hội phù hợp với từng thời kỳ, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Nông phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, Kế hoạch đưa ra các mục tiêu cụ thể như:

- Ðến hết năm 2025, giải quyết dứt điểm việc hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở.

- Phấn đấu đến năm 2025, số lao động được tạo việc làm trên 90.000 lượt người; đào tạo nghề cho trên 20.000 lượt người.

- Phấn đấu đến năm 2025, có 100% hộ nghèo, cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định để tăng thu nhập; 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ được hỗ trợ một phần để từng bước cải thiện và tiếp cận các dịch vụ về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 3% trở lên; trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên (theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021-2025). Thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2025 tăng trên 1,5 lần so với cuối năm 2020.

- Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội đạt 14,8%; lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm thất nghiệp đạt khoảng 10,6%.

- Đến năm 2025, khoảng 17.000 người hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên.  

- Phấn đấu đến năm 2025, tăng thêm hơn 50 trường đạt chuẩn quốc gia; có 100% trẻ em đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học, 98% ở bậc trung học cơ sở; 98% người trong độ tuổi từ 15 trở lên biết chữ; trên 57,5% lao động qua đào tạo.

- Ðến năm 2025, tối thiểu 95% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân còn 16%.

- Ðến năm 2025, tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế đạt 95% dân số.

- Dự kiến đến năm 2025, 100% cư dân thành thị sử dụng nước sạch và 95% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.

- Ðến năm 2025, bảo đảm 100% số xã khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được phủ sóng phát thanh, truyền hình mặt đất và 100% các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới và xã an toàn khu có đài truyền thanh xã.

Để kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả, kế hoạch đưa ra 06 nhiệm vụ trọng tâm đồng thời đặt ra 04 giải pháp cần thực hiện. Xem chi tiết.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần quán triệt cán bộ, đảng viên và Nhân dân các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện chính sách xã hội. Nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách ưu đãi người có công và giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia; tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh.

Tuyên truyền, phổ biến trong Nhân dân nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức đầy đủ về hệ thống an sinh xã hội, sự  đa dạng, toàn diện, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân, giữa các nhóm dân cư trong một thế hệ và giữa các thế hệ; đảm bảo tính bền vững, công bằng.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp và của Nhân dân trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công và đảm bảo an sinh xã hội. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đặc biệt là đối tượng yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an sinh xã hội.

Huy Hoàng