Khắc phục những tồn tại, hạn chế tại kỳ họp thứ 7 và tiếp tục đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh năm 2019
14/02/2019 | 08:02  | cms-view-count: 119555

Đó là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các Sở, ngành được giao xây dựng nội dung trình HĐND tỉnh khóa III.

Trên cơ sở Báo cáo số 02/BC-HĐND ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các Sở, ngành khắc phục những tồn tại, hạn chế tại kỳ họp thứ 7 và tiếp tục đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh năm 2019.

Theo đó, yêu cầu các Sở, ngành được giao xây dựng nội dung trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa III không đảm bảo chất lượng và thời gian quy định nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm; khắc phục triệt để, không tái diễn các tồn tại, hạn chế được nêu tại Báo cáo số 02/BC-HĐND tỉnh ngày 15/01/2019.

Ngoài các nội dung đã đăng ký theo Công văn số 199/UBND-TH ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh; yêu cầu các Sở, Ban, ngành khẩn trương đăng ký bổ sung các nội dung (Báo cáo, Tờ trình, Đề án, dự thảo Nghị quyết) trình HĐND tỉnh năm 2019 (nếu có); bám sát các quy định của Trung ương, chủ trương của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng dự thảo Nghị quyết có tính khả thi cao, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định.

Các nội dung đăng ký trình HĐND tỉnh phải đầy đủ hồ sơ, trình tự thủ tục đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Sau khi hồ sơ được phê duyệt, các đơn vị chủ trì xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh phải xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện gửi về Văn phòng UBND tỉnh.

Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, theo dõi, phối hợp với Sở Tư pháp bảo đảm chất lượng công tác thẩm định, tham mưu UBND tỉnh.

Xem chi tiết tại đây.

H.M