UBND tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 03 tháng đầu năm 2019
22/04/2019 | 10:19  | cms-view-count: 16271

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản quy định hiện hành; Ngày 19/4/2019, UBND tỉnh công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh Đắk Nông 03 tháng đầu năm 2019 tại Báo cáo số 207/BC-UBND.

Theo đó, Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện 03 tháng đầu năm 2019 là 731.956 triệu đồng, đạt 31% dự toán Trung ương và địa phương giao, tăng 9% so với thực hiện cùng kỳ năm trước, bao gồm:

- Thu nội địa 686.912 triệu đồng, đạt 32% dự toán, tăng 10% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Thu xuất nhập khẩu 43.096 triệu đồng, đạt 22% so với dự toán, giảm 4% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

- Thu huy động đóng góp là 1.948 triệu đồng, tăng 8% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Cũng theo báo cáo nêu trên, Tổng chi NSĐP thực hiện 03 tháng đầu năm 2019 là 1.725.280 triệu đồng, đạt 27% dự toán, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước; trong đó:  

- Chi đầu tư phát triển 798.913 triệu đồng, đạt 33% dự toán, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi thường xuyên 926.367 triệu đồng, đạt 20% dự toán, tăng 7% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, tình hình thu NSNN trên địa bàn 03 tháng đầu năm 2019 có tăng so với dự toán, tuy nhiên tỷ lệ tăng không cao (dưới 0,4%/tháng). Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm diễn biến không thuận lợi, thời tiết khô hạn kéo dài dẫn đến số thu từ thủy điện giảm sút, thể hiện cụ thể qua sự đóng góp của các sắc thuế cơ bản, chiếm phần lớn trong tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên đạt dưới mức trung bình, từ 15% đến 29% so với dự toán giao đầu năm. Trong đó, thuế giá trị gia tăng từ các nhà máy thủy điện trên địa bàn giảm từ 10 đến 44% so với cùng kỳ năm trước. Chi NSĐP 03 tháng đầu năm 2019 được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo kịp thời thực hiện các nhiệm vụ, chính trị được giao, triệt để tiết kiệm, tập trung nguồn lực để trả nợ vay, tăng chi đầu tư phát triển.

Xem chi tiết tại đây

H.M