Họp Ban chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2019
30/05/2019 | 03:49  | cms-view-count: 6393

Sáng ngày 30/5/2019, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III năm 2019. Tham dự họp có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng chí Cao Huy – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì buổi họp.

Đ/c Cao Huy – TUV,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Đại hội phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Theo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2019. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019 được tổ chức ở 02 cấp: Cấp tỉnh và cấp huyện (gồm 07 huyện và thị xã Gia Nghĩa). Đại hội cấp huyện được tổ chức trong 01 ngày, hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2019. Huyện Đắk Mil được lựa chọn để tổ chức Đại hội điểm, thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 7 tháng 6, để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội ở các huyện, thị xã còn lại. Đại biểu tham dự Đại hội cấp huyện 200 đại biểu, bao gồm: Đại biểu chính thức 150 đại biểu, đại biểu khách mời 50 đại biểu. 

Đại hội cấp tỉnh được tổ chức trong 02 ngày, hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2019. Đại biểu tham dự Đại hội cấp tỉnh dự kiến 333 đại biểu bao gồm: Đại biểu chính thức 250 đại biểu và đại biểu khách mời 83 đại biểu.

Thông qua Đại hội nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn từ 2014 – 2019…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Cao Huy – TUV,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Đại hội tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ cụ thể được giao, tập trung thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch để Đại hội được tổ chức trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tạo được khí thế sôi nổi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân. Các cơ quan Báo chí của tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội…


Tấn Lê