UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thị xã Gia Nghĩa
11/06/2019 | 08:48  | cms-view-count: 5930

Sau khi xem xét báo cáo của Sở Xây dựng về việc kiểm tra việc tuân thủ giấy phép trên một số tuyến đường thuộc địa bàn thị xã Gia Nghĩa; Ngày 10/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2710/UBND-KTN chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa chủ động tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền, vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự xây dựng; yêu cầu các chủ đầu tư chấp hành đúng đầy đủ các quy định hiện hành về quy hoạch, xây dựng; yêu cầu UBND thị xã Gia Nghĩa kiên quyết xử lý nghiêm, đúng pháp luật các trường hợp xây dựng, san lấp mặt bằng trái phép, không tuân thủ giấy phép xây dựng được cấp ảnh hưởng tới cảnh quan đô thị; quy trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tập thể buông lỏng quản lý dẫn tới việc vi phạm trật tự xây dựng xảy ra theo nội dung Báo cáo số 839/BC-SXD, ngày 16/5/2019 của Sở Xây dựng; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trong tháng 8 năm 2019.

Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ chủ động hướng dẫn, đôn đốc UBND thị xã Gia Nghĩa triển khai thực hiện và nghiêm túc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3709/UBND-CNXD ngày 30/7/2018, Công văn số 1520/UBND-CNXD, ngày 09/4/2019, tiếp tục tiến hành kiểm tra những dự án, công trình chưa kiểm tra, xử phạt những dự án, công trình vi phạm.

Xem chi tiết tại đây.

H.M