Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tuần làm việc thứ 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh
14/01/2020 | 01:52  | cms-view-count: 62513

99,61% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn đối với cấp tỉnh và đối với cấp huyện, cấp xã là 98,7%

Theo báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh từ ngày 06/01 đến ngày 10/01/2020:

Đối với cấp tỉnh.

- Tiếp nhận 528 hồ sơ (giảm 129 hồ sơ so với tuần trước), trong đó có 227 hồ sơ nhận trực tuyến; tồn kỳ trước 347 hồ sơ.

- Đã giải quyết: 506 hồ sơ;

+ Trước hạn: 120 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 23,72%);

+ Đúng hạn: 384 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 75,89%);

 + Quá hạn: 02 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,39%).

Cấp huyện, cấp xã:

- Tiếp nhận mới: 3351 hồ sơ.

- Đã giải quyết: 3112 hồ sơ. Trong đó:

+ Đúng hạn, trước hạn: 3070 hồ sơ chiếm 98,7%.

+ Quá hạn: 42 hồ sơ chiếm 1,3%. Cụ thể: UBND thị xã Gia Nghĩa: 09 hồ sơ; UBND huyện Đắk Glong: 14 hồ sơ; UBND huyện Đắk Song; UBND huyện Tuy Đức: 03 hồ sơ; Đắk R'Lấp: 10; UBND huyện Krông Nô: 01; UBND huyện Đắk Mil: 02.

H.M