Triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
15/01/2020 | 01:48  | cms-view-count: 59042

Ngày 14/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về việc triển khai các giải pháp thực hiện bảo đảm ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, nhằm tăng cường công tác hoàn thiện thể chế về quản lý nhà ở và thị trường bất động sản kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn; triển khai hiệu quả các chương trình nhà ở xã hội; hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013; hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo; nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và nhà ở cho sinh viên...; tăng cường hướng dẫn kiểm tra, thanh tra về công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản; theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng sốt giá và tăng quá mức so với giá trị thực của bất động sản trên địa bàn tỉnh.

2. Rà soát, đánh giá và lập, điều chỉnh bổ sung Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh (nếu có).

3. Rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, các khu chức năng dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, ... theo quy định.

4. Bố trí nguồn lực hợp lý để đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu trong và ngoài các dự án nhà ở xã hội. Sử dụng nguồn tiền thu được từ quỹ đất sạch trong các dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 ha theo quy định và do các chủ đầu tư nộp và hỗ trợ từ ngân sách địa phương để đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

5. Kiểm tra, rà soát, báo cáo tình hình triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh (nếu có) và tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Cùng với các giải pháp thực hiện như: Giải pháp về quy hoạch xây dựng, kiến trúc nhà ở; Giải pháp về đất đai; Vốn và cơ chế, chính sách tài chính về nhà ở; Cơ chế ưu đãi đối với nhà ở xã hội; Phát triển thị trường nhà ở và quản lý nhà ở sau đầu tư; Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở.

Một dự án tái định cư trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng hàng năm tổ chức công bố thông tin về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh và các dự án bất động sản sau khi UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình, làm rõ nguyên nhân gây ra biến động của thị trường bất động sản, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản, ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, bán nền trái quy định pháp luật và các tổ chức, cá nhân đưa thông tin về quy hoạch, thông tin về dự án và giá bất động sản... sai sự thật để trục lợi.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản và quy định pháp luật có liên quan theo thẩm quyền, trường hợp có dấu hiệu vi phạm thì chuyển cơ quan điều tra để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố, công khai danh sách các doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ngăn chặn kịp thời việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, bán nền trái quy định pháp luật. Công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn được duyệt. Quản lý và cung cấp số liệu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh, gửi về Sở Xây dựng tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Kiểm tra, rà soát và thông báo cho người dân cảnh giác, không giao dịch đối với các dự án phân lô, bán nền chưa thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, có biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân đưa thông tin về quy hoạch, dự án và giá bất động sản sai sự thật để trục lợi trên phạm vi địa bàn quản lý.

Tân Khương