Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương.
12/02/2020 | 03:52  | cms-view-count: 18118

Sáng 12/02, tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) chủ trì Hội nghị trực tuyến phiên họp của Ủy ban Quốc gia về CPĐT với các Ban Chỉ đạo xây dựng CPĐT, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Hội nghị có sự tham gia của 63 điểm cầu chính là các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điểm cầu tại tỉnh  Đắk Nông

Tại điểm cầu Đắk Nông, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - TUV, phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về CPĐT đã báo cáo những vấn đề trọng tâm trong triển khai CPĐT trong năm 2019 với những kết quả đạt được: 100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản Quốc gia; Cổng dịch vụ công quốc gia được đưa vào vận hành ngày 09/12/2019, là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tra cứu thông tin, giám sát tình hình giải quyết thủ tục hành chính và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 tăng hơn hai lần, từ 4,55% năm 2018 lên 10,76% năm 2019. Đây được coi là giải pháp hữu hiệu để tăng hiệu quả làm việc của chính quyền, đưa ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước; tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn, nhanh chóng hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, trong năm 2019, việc xây dựng CPĐT trong cả nước đã đạt nhiều kết quả tích cực, công tác xây dựng, rà soát thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh được thực hiện; mọi thủ tục hành chính qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã đi vào nề nếp. Cả nước hiện có 55/63 địa phương tổ chức được trung tâm phục vụ hành chính công, tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ đạt 95%, tổng chi phí xã hội cắt giảm được hơn 18 triệu đồng mỗi ngày công/năm, tương đương 6.300 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai CPĐT vẫn còn tồn tại, hạn chế, như: Chưa hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật làm khung thể chế cho triển khai CPĐT; một số nơi chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật liên quan đến chữ ký số trong văn bản điện tử; vướng mắc trong việc lập hồ sơ lưu trữ văn bản điện tử; tình trạng hồ sơ trực tuyến chưa được đồng bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia; một số bộ, ngành, địa phương chưa chú trọng thiết lập hệ thống báo cáo điện tử và triển khai còn chậm so với dự kiến; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa có ý thức thay đổi thói quen làm việc, tra cứu trên thiết bị điện tử...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: người đứng đầu bộ, ngành và địa phương cần phải nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết số 17 của Chính phủ và xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động; Các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục huy động nguồn lực triển khai xây dựng, phát triển CPĐT; nhanh chóng hoàn thiện thể chế, thủ tục hệ thống thông tin trên Cổng dịch vụ công quốc gia; khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và khẩn trương thực hiện việc số hóa, báo cáo hóa, xây dựng hệ thống và kết nối hệ thống để báo cáo Chính phủ.

Song Thư