Khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
06/04/2020 | 04:54  | cms-view-count: 28028

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19; Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; để kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1609/UBND-MCKSTT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung vận động các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đoàn kết, chia sẽ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không đợi đến khi hết dịch mới thực hiện khen thưởng; Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động khen thưởng theo các hình thức thuộc thẩm quyền và tổ chức trao thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích để kịp thời động viên, khích lệ. Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, đặc biệt xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn thì xem xét, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng khen thưởng theo quy định pháp luật; Quan tâm khen thưởng đối với đội ngũ y tế, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu tại địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp, trực tiếp tham gia, hỗ trợ, ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh,…

Về thành phần hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng: Thực hiện theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

          H.M