Tăng cường thực hiện các giải pháp bình ổn giá thịt lợn, thúc đẩy sản xuất và chế biến nông sản
07/04/2020 | 04:00  | cms-view-count: 26365

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1626/UBND-KTN ngày 07/4/2020; cụ thể:

UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện khoản a, b Mục 1 Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 29/3/2020 của Văn phòng Chính phủ; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định.

Yêu cầu các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương theo dõi tình hình dịch bệnh Covid-19 và các chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh để phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông thực hiện các nhiệm vụ, góp phần bình ổn giá thịt lợn, thúc đẩy sản xuất và chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh.

Giao UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ vào nhu cầu tiêu thụ thịt lợn trên địa bàn tỉnh để kịp thời định hướng cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh tăng cường cung cấp các sản phẩm thịt lợn chế biến sẵn, đảm bảo nhu cầu tiêu thụ của người dân địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông tăng cường các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về giá cả thị trường, tình hình nguồn cung và phòng chống dịch bệnh, vận động người dân sử dụng các sản phẩm thay thế thịt lợn, nhằm giảm áp lực cho nguồn cung thị trường thịt lợn trong nước.

H.M