THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Danh sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa (đợt 1)
06/07/2020 | 04:38  | cms-view-count: 11192

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 1).

Theo đó, tổng số người được hỗ trợ: 112 người với tổng kinh phí thực hiện: 208.800.000 đồng (Hai trăm lẻ tám triệu tám trăm ngàn đồng).

- Định mức hỗ trợ: 1.800.000 đồng/người/tháng.

Giao UBND thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chi hỗ trợ trực tiếp đến đúng đối tượng, đảm bảo kịp thời, đầy đủ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg.

Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, pháp lý đối với các nội dung do địa phương thẩm định, trình.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành.

Xem chi tiết danh sách tại đây

H.M