Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung của tỉnh trong phòng, chống Covid-19
04/08/2020 | 09:11  | cms-view-count: 25016

Trên cơ sở báo cáo của Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên về kết quả kiểm tra công tác cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống Covid-19 do quân đội quản lý; UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung của tỉnh trong phòng, chống Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan khắc phục những tồn tại, hạn chế của các khu cách ly tập trung của tỉnh trong công tác phòng, chống Covid-19 theo nội dung kiến nghị của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên tại Báo cáo nêu trên.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cấp bổ sung đầy đủ cho các khu cách ly tập trung các thùng đựng chất thải lây nhiễm, túi đựng chất thải lây nhiễm đúng quy cách, quy định tại các phòng cách ly, các khu vực tại khu cách ly; chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố về xử lý chất thải lây nhiễm đúng quy định.

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải y tế, giao Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng và triển khai phương án xử lý chất thải lây nhiễm tại các cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo chất thải lây nhiễm được thu gom, lưu giữ tạm thời ở cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định và vận chuyển xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm, hoặc thuê đơn vị đủ điều kiện xử lý chất thải lây nhiễm theo quy định của nhà nước và pháp luật.

Giao UBND các huyện, thành phố (Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố) chỉ đạo các khu cách ly tập trung tại địa phương phối hợp với đơn vị môi trường và y tế trên địa bàn để triển khai phương án xử lý chất thải lây nhiễm tại các cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo chất thải lây nhiễm được thu gom, lưu giữ tạm thời ở cơ sở cách ly tập trung và vận chuyển xử lý chất thải y tế theo đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn tỉnh, trong đó có những người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và người thân của họ tại các hộ gia đình.

H.M