THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Rà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh
04/08/2020 | 02:45  | cms-view-count: 29569

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3919/UBND-KTTH chỉ đạo các Sở, Ban, ngành rà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh.

Công văn nêu rõ: Trên cơ sở danh mục các Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được HĐND tỉnh tổng hợp, giao các sở, ban, ngành khẩn trương tổ chức rà soát, báo cáo UBND tỉnh về sự cần thiết tiếp tục trình các Nghị quyết do đơn vị mình chủ trì, xây dựng tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; hoàn thành chậm nhất ngày 07/8/2020.

 Trường hợp cần điều chỉnh hoặc đăng ký bổ sung danh mục, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan; báo cáo UBND tỉnh để xem xét, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và đồng gửi Sở Tư pháp để thẩm định chậm nhất ngày 07/8/2020.

Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thẩm định các nội dung do các sở, ban, ngành đề nghị bổ sung vào danh mục trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thiện nội dung, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 24/8/2020 để xem xét, thảo luận tại phiên họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2020.

Danh mục các Nghị quyết trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

H.M