THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chấn chỉnh công tác tham mưu UBND tỉnh
30/11/2020 | 07:21  | cms-view-count: 13467

Hiện nay, công tác tham mưu UBND tỉnh của các cơ quan, đơn vị, địa phương cơ bản đáp ứng yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ quy định. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu, trình UBND tỉnh không đúng thẩm quyền, không nêu rõ chính kiến, quan điểm của cơ quan chủ trì; chưa lường hết các hệ quả pháp lý, kinh tế,…phát sinh.

Ngoài ra, trong nhiều năm qua, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai phát sinh rất nhiều vướng mắc dẫn đến không thực hiện được do vướng mắc trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; năng lực tài chính của Nhà đầu tư,…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 02-CV/TU ngày 23/10/2020 về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời để khắc phục tình trạng nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chấn chỉnh công tác tham mưu UBND tỉnh.

Theo đó, căn cứ Quy chế làm việc của UBND tỉnh, yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố:

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương lên Chủ tịch UBND tỉnh hoặc UBND tỉnh.

- Phối hợp tham gia ý kiến tại cuộc họp hoặc trả lời bằng văn bản các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo đề nghị của Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở khác, của Chủ tịch UBND cấp huyện, cơ quan, tổ chức có liên quan. Đối với các nội dung chưa thống nhất, yêu cầu cơ quan chủ trì phải thống nhất với các đơn vị trước khi tham mưu, hoặc giải trình cụ thể khi tham mưu. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa

 

phương nào không phối hợp, cơ quan chủ trì có trách nhiệm gửi Sở Nội vụ tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm theo đúng quy định; không tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan các nội dung cơ quan chủ trì cần lấy ý kiến hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khi chưa có ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đối với những dự án chưa thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm chủ động chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định; có văn bản trả lời cho Nhà đầu tư biết, thực hiện; chỉ đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương dự án khi bảo đảm trình tự, thủ tục và các điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành (không đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn và cấp dưới).

- Khi tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phải nêu rõ căn cứ pháp lý, khẳng định chính kiến của cơ quan chủ trì tham mưu trên cơ sở quy định của pháp luật, đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật đối với nội dung tham mưu, đề xuất, các hệ quả phát sinh về pháp lý, kinh tế,…(nếu có).

(Việc này UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo tại các văn bản: Công văn số 3739/UBND-KTTH ngày 06/8/2019, Công văn số 4576/UBND-KTTH ngày 24/9/2019, Công văn số 651/VPUBND-KTTH ngày 31/7/2020).

- Đối với các nội dung cần báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư viện dẫn lý do cụ thể (ví dụ: Dự án có yếu tố nước ngoài; dự án đầu tư vào các xã biên giới,...) để việc xin ý kiến cấp thẩm quyền là bảo đảm chính xác theo quy định; đồng thời, tham mưu văn bản dự thảo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh với tư cách là Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nội dung ngắn gọn, đầy đủ, chính xác và nêu rõ nội dung cần xin ý kiến; tránh tham mưu theo kiểu tổng hợp, liệt kê, viện dẫn ý kiến của các đơn vị được lấy ý kiến.

- Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 860/VPUBND-KTTH ngày 29/9/2020 về việc thông báo ý kiến kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban ngày 28/9/2020 và Công văn số 8773/UBND-KTN ngày 10/11/2020 về việc rà soát, tham mưu ban hành quy định trình tự lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án đầu tư có sử dụng đất theo đúng thời gian quy định.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi việc thực hiện văn bản này; cơ quan, đơn vị, địa phương nào không chấp hành thì tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý trách nhiệm theo đúng quy định.

H.M