THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngành Nội vụ đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện các thể chế, chính sách
15/01/2021 | 09:13  | cms-view-count: 16841

Chiều 14/1, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Xuân Hải, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự hội nghị.

 

Ngành Nội vụ sẽ tăng cường công tác kiểm tra thực thi công vụ

Năm 2020 công tác nội vụ được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực và thực hiện thắng lợi trên các mặt công tác. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh; Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh năm 2020; các văn bản chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ CCHC theo tinh thần của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Đến nay, UBND tỉnh đã công bố 1.502 thủ tục hành chính (TTHC) cấp tỉnh, 279 TTHC cấp huyện, 152 TTHC cấp xã và đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công tỉnh cũng như được niêm yết tại Bộ phận một cửa các cấp.

Đối với công tác tổ chức, biên chế và công chức, viên chức, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh thành lập, kiện toàn, giải thể và sáp nhập 28 tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, giảm 60 đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo được quan tâm thực hiện, góp phần tạo môi trường để các cơ sở tôn giáo hoạt động theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước của Bộ Nội vụ cho các tổ chức, cá nhân

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải đề nghị ngành Nội vụ cần tập trung thực hiện tốt các nội dung như: Hoàn thiện công tác xây dựng thể chế, chính sách; đôn đốc kiểm tra, triển khai thực hiện công tác CCHC; tham mưu tốt cho UBND tỉnh trong việc thực hiện CCHC.

Ngành nội vụ tăng cường công tác kiểm tra thực thi công vụ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, CCVC trong thực thi công vụ, đặc biệt là tham mưu tốt việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử