THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng
18/01/2021 | 03:46  | cms-view-count: 5198

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công điện khẩn số 170/CĐ-BNN-TY ngày 11/01/2021 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng; UBND tỉnh ban hành văn bản số 274/UBND-KTN chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện nghiên túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản:Kế hoạch số 675/KH-UBND ngày 20/11/2020 về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Công văn số 6514/UBND-KTN ngày 15/12/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh; Công văn số 4678/UBND-KTN ngày 14/9/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh Cúm gia cầm lây lan diện rộng.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa:

- Rà soát, tổ chức tiêm vắc xin Cúm gia cầm phòng bệnh cho đàn gia cầm, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn có nguy cơ, thường xuyên rà soát, tiêm phòng bổ sung cho đàn gia cầm mới phát sinh và chưa được tiêm phòng.

- Tổ chức triển khai chủ động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm bệnh Cúm gia cầm để kịp thời cảnh báo, xử lý, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, dương tính với vi rút Cúm gia cầm, chủng A/H5N1 và A/H5N6.

Giao Cục Quản lý thị trường (thường trực Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện quyết liệt ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm từ động vật trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm từ nước ngoài vào Việt Nam.

Giao UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chủ trang trại chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất; tổ chức tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, sát trùng để tiêu diệt các mầm bệnh.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến người dân về nguy cơ, tác hại, các biện pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, tránh tình trạng bệnh Cúm gia cầm xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

xem chi tiết tại đây

Huy Hoàng