THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, Đề án 567 và Đề án 500 trí thức trẻ
19/01/2021 | 05:48  | cms-view-count: 5114

Sáng ngày 19/01/2021, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết: Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 – 2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, đ/c Nguyễn Thị Thu Hường – TUV, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện/thành phố và các đơn vị liên quan.


Toàn cảnh điểm cầu tại tỉnh Đắk Nông.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của thanh niên và trách nhiệm ban hành, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể: Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm, chỉ đạo xây dựng và ban hành Chương trình phát triển thanh niên, Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên trên cơ sở cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương. Kết quả 30/30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã ban hành Chương trình phát triển thanh niên và Kế hoạch triển khai thực hiện; Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện 06 mục tiêu, 08 nhóm chỉ tiêu phát triển thanh niên tại Quyết định số 2474/QĐ-TTg và 29  chỉ tiêu được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1042/QĐ-TTg.
Sau 6 năm, triển khai Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã Giai đoạn 2014 – 2020 cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả khả quan. Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền trong việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ ở xã. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng, trình độ của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, đã từng bước được nâng cao. Theo đó, từ năm 2015 – 2020, qua Đề án đã bồi dưỡng được 14.330 cán bộ, công chức trẻ của 2.293 xã thuộc 42 tỉnh trong phạm vi Đề án đạt 61.2% nhu cầu bồi dưỡng của địa phương  và đạt 98% mục tiêu đề ra.
Việc triển khai Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các địa phương hoàn thành tuyển chọn Đội viên Đề án của 34 tỉnh với tổng số 500 Đội viên, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đề ra. Bộ Nội vụ phối hợp với các địa phương trong công tác bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng cho Đội viên Đề án trước khi bố trí về xã công tác, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Đề án... 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao công tác triển khai, kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 – 2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị trong thời gian tới Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai đào tạo, bồi dưỡng, thu hút trí thức trẻ đồng thời thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam.

AD