THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố
19/02/2021 | 08:25  | cms-view-count: 3376

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND về công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Theo đó, Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các Sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh năm 2020, cụ thể như sau:

Nhóm cao: Chỉ số CCHC đạt 95% trở lên là đơn vị Bảo hiểm xã hội tỉnh (95.9%).

Nhóm tương đối cao: Chỉ số CCHC đạt từ 80% đến dưới 95%, gồm: Sở Tư pháp (94.5%), Sở Nội vụ (94%), Thanh tra tỉnh (93%), Văn phòng UBND tỉnh (92.82%), Sở Thông tin và Truyền thông (92.36%), Sở Giao thông vận tải (92.11%), Sở Tài Chính (91.39%), Sở Giáo dục và Đào tạo (90.95%), Sở Văn hóa thể thao và Du lịch (90.64%), Sở Khoa học và Công nghệ (90.50%), Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (90.50%), Cục Thuế tỉnh (90.49%), Kho Bạc Nhà nước tỉnh (90.31%), Sở Công Thương (89.70%), Ban Dân tộc (88.97%), Sở Kế hoạch và Đầu tư (88.75%), Sở Tài Nguyên và môi trường (86.95%), Sở Lao động thương binh và Xã hội (86.85%), Sở Xây dựng (86.66%), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (85.70%), Sở Y tế (84.12%).

Chỉ số cải cách hành chính của UBND các huyện, thành phố năm 2020, cụ thể như sau:

Nhóm tương đối cao: Chỉ số CCHC đạt từ 80 đến 95%, gồm: UBND huyện Cư Jut(90.86%), UBND thành phố Gia Nghĩa(90.24%), UBND huyện Đắk R'Lấp (87.82%), UBND huyện Đắk Mil (87.59%), UBND huyện Tuy Đức (84.54%), UBND huyện Đắk song (84.14%), UBND huyện Đắk Glong (84.11%), UBND huyện K rông Nô (83.45%).

Căn cứ kết quả Chỉ số CCHC năm 2020, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC, cải thiện Chỉ số CCHC trong những năm tiếp theo.

xem chi tiết tại đây.

Huy Hoàng