THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
02/04/2021 | 02:26  | cms-view-count: 16853

UBND tỉnh vừa ký Quyết định số số 441/KH-UBND, về việc ban hành Kế hoạch phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Chỉ tiêu tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là 70.639 chỉ tiêu, trong đó:

Trung học cơ sở: 47.172 chỉ tiêu, trong đó lớp 6 là 11.613 chỉ tiêu.

Trung học phổ thông: 21.547 chỉ tiêu, trong đó lớp 10 là 7.765 chỉ tiêu.

Dân tộc nội trú:

- Cấp trung học cơ sở: 840 chỉ tiêu, trong đó lớp 6 là 210 chỉ tiêu.

- Cấp trung học phổ thông: 1.080 chỉ tiêu, trong đó lớp 10 là 360 chỉ tiêu.

Thời gian thi tuyển, xét tuyển hoàn thành trong tháng 7/2021.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo đúng Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Hướng dẫn chi tiết công tác tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên toàn tỉnh. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; Theo dõi, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình, kết quả tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kế hoạch này.

Xem chi tiết tại đây

Huy Hoàng