KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU - KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kết quả tiếp công dân tạm thời không có.

THÔNG BÁO MỜI THẦU