Portal Newspublisher

Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trong xây dựng chính phủ điện tử (15/10/2020)

Ngày 13/10, Văn phòng Chính phủ (VPCP) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về triển khai thỏa thuận khung chiến lược về chương trình xây dựng năng...