Legislation code 1426/QĐ-UBND
Issuing date 01/09/2017
Published time 01/09/2017
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Đắk Nông

 

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation