Legislation code 457/BC-UBND
Issuing date 08/09/2017
Published time 08/09/2017
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường cơ động từ Trung tâm huyện Tuy Đức đến Đại đội bộ binh 3, huyện Tuy Đức

Agencies issued Hội đồng thẩm định
Legislation type Báo cáo
File attach
Other legislation