Legislation code 460/BC-UBND
Issuing date 11/09/2017
Published time 11/09/2017
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Đội quản lý thị trường huyện Đắk R'lấp 

Agencies issued Hội đồng thẩm định
Legislation type Báo cáo
File attach
Other legislation