Legislation code 461/BC-HĐTĐ
Issuing date 08/09/2017
Published time 08/09/2017
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Nhà làm việc Báo Đắk Nông điện tử

Agencies issued Hội đồng thẩm định
Legislation type Báo cáo
File attach
Other legislation