Legislation code 463/BC-UBND
Issuing date 08/09/2017
Published time 08/09/2017
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cổng, tường rào Liên đoàn Lao động tỉnh 

Agencies issued Hội đồng thẩm định
Legislation type Báo cáo
File attach
Other legislation