Legislation code 466/BC-UBND
Issuing date 08/09/2017
Published time 08/09/2017
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường dẫn và cầu kết nối giữa sân vận động tỉnh và Đường Bắc Nam giai đoạn 2, thị xã Gia Nghĩa

Agencies issued Hội đồng thẩm định
Legislation type Báo cáo
File attach
Other legislation