Legislation code 30/QĐ-UBND
Issuing date 08/01/2018
Published time 08/01/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Quyết định về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp vườn ươm (XL21) thuộc tiểu hợp phần C1 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VNSAT) tỉnh Đắk Nông

 

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation