Legislation code 95/QĐ-UBND
Issuing date 18/01/2018
Published time 18/01/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Hồ Đắk Klo Ou, xã Đắk Lao

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation