Legislation code 53/BQLKCN-ĐTDN
Issuing date 29/01/2018
Published time 29/01/2018
Signer Lê Hoàng
Subject

Bảng tổng hợp các dự án đầu tư tại các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (kèm theo công văn số 53/BQLKCN-ĐTDN ngày 29/01/2018 của Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông)

Agencies issued Ban quản lý KCN tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation