Legislation code 168/QĐ-UBND
Issuing date 31/01/2018
Published time 31/01/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Đề án: Chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation