Legislation code 09/2012/NQ-HĐND
Issuing date 31/05/2012
Published time 31/05/2012
Signer HĐND tỉnh
Subject Danh mục điều chỉnh, bổ sung các dự án đầu tư phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 (kèm theo Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 31/5/2012 của HĐND tỉnh Đắk Nông)
Agencies issued HĐND tỉnh
Legislation type Danh mục
File attach
Other legislation