Legislation code 294/QĐ-UBND
Issuing date 28/02/2018
Published time 28/02/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Công trình: Tiểu dự án 1 đoạn Km0+900 -:- Km20+00 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Đắk Mâm  đi đồn 7 (759) - Tỉnh lộ 3 tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation