Legislation code 1819a/QĐ-UBND
Issuing date 22/03/2018
Published time 22/03/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ tỉnh Đăk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation