Legislation code 413/QĐ-UBND
Issuing date 26/03/2018
Published time 26/03/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt điều chỉnh Khoản 15 Điều 1 Quyết định số 1723/QĐ-UBND, ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường bờ Đông Hồ trung tâm
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation