Legislation code 464/QĐ-UBND
Issuing date 03/04/2018
Published time 03/04/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường điện vào khu du lịch Sinh thái - Văn hóa Tà Đùng
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation