Legislation code 477/QĐ-UBND
Issuing date 05/04/2018
Published time 05/04/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt quyết toán tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng dự án:Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) từ Km 1793+600 đến Km 1824+000 theo hình thức BOT đoạn qua địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation