Legislation code 482/QĐ-UBND
Issuing date 05/04/2018
Published time 05/04/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập: Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Đắk Nông đến năm 2020, có xét đến năm 2030
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation