Legislation code 502/QĐ-UBND
Issuing date 10/04/2018
Published time 10/04/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt quyết toán một phần tiểu dự án hoàn thành Tiểu dự án: Bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL 14) – Địa phận: huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (Khối lượng thực hiện năm 2017 theo đối chiếu kho bạc ngày 15/01/2018)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation