Legislation code 652/QĐ-UBND
Issuing date 02/05/2018
Published time 02/05/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Phương án quản lý, sử dụng nguồn kinh phí quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng năm 2017 của Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation