Legislation code 690/QĐ-UBND
Issuing date 09/05/2018
Published time 09/05/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Đề án cho thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation