Legislation code 693/QĐ-UBND
Issuing date 09/05/2018
Published time 09/05/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch chi tiết thực hiện năm 2018, Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông do Ngân hàng Thế giới tài trợ
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation