Legislation code 699/QĐ-UBND
Issuing date 11/05/2018
Published time 11/05/2018
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh
Subject Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trực tiếp thuốc cho các cơ sở y tế công lập tỉnh Đắk Nông năm 2018
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation