Legislation code 718/QĐ-UBND
Issuing date 16/05/2018
Published time 16/05/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa một số hạng mục của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông (cơ sở Đắk Mil)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation